Loa na HVP


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Ustawa Rolnictwo i kodeks handlowy

Słowa kluczowe: Czysty olej roślinny, surowe, HVP, HVB, prawo, Europa, dyrektywa.

Czy Francja ma prawo zabronić rolnikom sprzedaży oleju roślinnego? Ustawa o rolniczej orientacji zezwalałaby na stosowanie czystego oleju roślinnego jako paliwa rolniczego, ale tylko w gospodarstwie, w którym byłaby produkowana, co zabrania wszelkich możliwości marketingowych i jest sprzeczne z zasadami handlu i wolności. dostęp do rynków energii.

Projekt LOA (Bill farm) nie pozwoli na rozwój wykorzystania czystych olejów roślinnych jako paliwa. Przewiduje on zmianę kodeksu celnego w celu umożliwienia zasadzie eksperymentu do grudnia 31 2007 olejów roślinnych (czysta PVO) jako paliwa rolniczego, ale tylko w gospodarstwach, w których są wytwarzane i pod warunkiem, że HVP są kompatybilne z typem silnika i odpowiednimi wymogami emisji. Jeżeli te warunki są spełnione, korzyści PPO ze zwolnienia z krajowego podatku konsumpcyjnego (dawniej TIPP), ale będą jednak zakaz sprzedaży lub sprzedaży nawęglania, jeżeli istnieje bez specjalnego zezwolenia na rozkaz ministra budżetu i ministra przemysłu. Produkty wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania z naruszeniem tych wymagań, to znaczy do zastosowań innych niż działalność rolnicza, podlegają krajowym podatku konsumpcyjnego, mówi Bill. Jakiekolwiek naruszenie tych przepisów wynika, że ​​organy celne są odpowiedzialne za egzekwowanie podlega karze grzywny do tego celu.Europejski hamulcowego do LOA.

Nie ma pewności, że ta ustawa jest przekazywana, jak jest.
Na szczeblu europejskim dyrektywa 2003 / 30 / WE stanowi, że HVP z roślin oleistych "produkowany poprzez tłoczenie, ekstrakcję lub porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, może być również używany jako biopaliwo, w przypadku jego użycie jest kompatybilne z typem silnika i odpowiednimi wymogami w zakresie emisji. " To wyraźnie zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia niezbędnych przepisów w celu zapewnienia, że ​​biopaliwa stanowią minimalny udział paliw sprzedawanych na ich terytorium. Przypomniała rozdzielczość czerwca 18 1998 które w szczególności wzywa do zwolnienia podatkowego dla biopaliw. Wreszcie, zobowiązuje państwa członkowskie do wykonania najpóźniej przed grudnia 31 2004 do niniejszej dyrektywy.
Dyrektywa ta 2003 / 30 / WE została transponowana częściowo, ale nie dla rezerw na HVP. Rzeczywiście, artykuł 32 of Finance Act 2005 do olejów mineralnych (bez warzyw). Dlatego Komisja rozpoczęła postępowanie poprzedzające wniesienie skargi o stwierdzenie dokonania transpozycji tej dyrektywy, ponieważ termin transpozycji został przekroczony.

Niemcy uruchomić na PPO na naszych drogach

Kolejna dyrektywa europejska, The 2003 / 96 / WE w sprawie opodatkowania produktów energetycznych obejmuje konkretne opodatkowania dla biopaliw. Wzywa również do harmonizacji podatków od paliw w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji w dziedzinie transportu i pozwala państwom członkowskim na stosowanie częściowego lub całkowitego zwolnienia z podatku od biopaliw (bez VAT) - TIPP-ICT Francja - zrobiono Belgię i Niemcy. W ten sposób francuski drogowych znajdują się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z ich odpowiednikami niemieckimi i Wschodu, które działają na PVO ... a jest ich wiele na drogach francuskich.
Dyrektywa 2003 / 96 / WE również nie zostały w pełni transponowane do prawa francuskiego, mówi senator Świt PHILIPPE ADNOT następujący folder. Arbitrażowe są w toku, pisał do producentów HVP, Komisja Europejska uruchomiła także postępowania poprzedzającego wniesienie skargi przeciwko Francji za brak transpozycji dyrektywy.

praktyki konkurencyjne

Wreszcie, w odniesieniu do zakazu rolników sprzedać HVP, jest to, aby zobaczyć, czy ta ustawa jest zgodna z francuskimi i europejskimi zasadami handlu. Artykuł 420-1 Kodeksu Handlowego zakazuje praktyk antykonkurencyjnych, jeżeli dotyczą one lub mogą mieć wpływ na zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na rynku, zwłaszcza, gdy mają one tendencję do ograniczania dostępu do rynku lub swobodnego wykonywania konkurencji ze strony innych firm (...), ponieważ mają tendencję do ograniczania lub kontrolowania produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji, a ostatecznie o podziale rynków lub źródeł dostaw. Ta fundamentalna artykuł Ncpc Dodaje jednak, że praktyki, które wynikają ze stosowania statutu lub ustawowym instrumentem jej stosowania nie są objęte tą zasadą. To byłoby w tym przypadku HVP, ujętego w umowie, jeżeli zostanie przyjęty.

Nieobecność prawne i brak transpozycji
Na poziomie europejskim przepis ten jest jednak sprzeczny z duchem "liberalizacji" dostępu do rynków energii, która jest już znana z energii elektrycznej, co przechyla równowagę na korzyść rolników. W międzyczasie musimy odwołać się do Europejskiej Rady ds. Handlu, aby sprawdzić, czy Francja ma prawo zabronić rolnikom sprzedaży oleju napędowego. Wobec braku tekstów europejskich i orzecznictwa, dyrektywa 2003 / 30 / CE byłaby skuteczna. W istocie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opracował ogólne orzecznictwo, które uzależnia niektóre przepisy niektórych dyrektyw pod pewnymi warunkami (na przykład wystarczająco precyzyjnymi przepisami) od daty określonej w dyrektywie w celu transpozycji.

Poza aspektami prawnymi, rolnicy kwestionują wiele barier dla rozwoju gospodarczego i zrównoważonego, zwłaszcza w czasie, gdy hasłem zatrudnienia rządowej.

David Lefebvre


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *