Protokół z Kioto: tekst kompletne i pełne


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Pełny tekst protokołu z Kioto.

Słowa kluczowe: Protokół z Kioto, tekstu, poziom CO2 pełna emisja

PROTOKÓŁ Z KIOTO do Ramowej Konwencji NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ZMIANY KLIMATUStrony niniejszego Protokołu,

Będąc stronami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwanej dalej "Konwencją"),

W dążeniu do osiągnięcia ostatecznego celu Konwencji, jak określono w art 2 jego

Powołując się na postanowienia Konwencji,Kierując artykułu 3 Konwencji,

Działając na podstawie mandatu Berlinie przyjętym przez Konferencję Stron Konwencji na swojej pierwszej sesji w decyzji 1 / CP.1,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł pierwszyDo celów niniejszego Protokołu, stosuje się definicje zawarte w artykule I Konwencji. Zawierający ponadto:

1. "Konferencja Stron" oznacza Konferencję Stron Konwencji.

2. "Konwencja" oznacza Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przyjętą w Nowym Jorku w dniu maja 9 1992.

3. "Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu" oznacza Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, ustanowiony wspólnie przez Światową Organizację Meteorologiczną i Program Środowiska Narodów Zjednoczonych w 1988.

4. "Protokół montrealski" oznacza protokół montrealski 1987 odnoszący się do substancji zubożających warstwę ozonową, przyjęty w Montrealu we wrześniu 16 1987, następnie dostosowany i zmieniony.

5. "Strony obecne i głosujące" oznaczają Strony obecne, które wyrażają głos w głosowaniu pozytywnym lub negatywnym.

6. "Strona" oznacza, o ile kontekst nie wymaga inaczej, Stronę niniejszego protokołu.

7. "Strona wymieniona w załączniku I" oznacza dowolną Stronę wymienioną w załączniku I do Konwencji, wraz ze wszelkimi zmianami, które mogą być wprowadzone do tego Załącznika, lub jakakolwiek ze Stron, która dokonała powiadomienia zgodnie z ust. (g) pkt 2 artykułu 4 Konwencji.

Artykuł 2

1. Każda ze Stron wymienionych w załączniku I realizując swoje zobowiązania ilościowe ograniczenia i redukcji przewidzianego w art 3, w celu promowania zrównoważonego rozwoju:

a) Wdrożenie i / lub dalej opracowywać polityki i środki właściwe dla warunków krajowych, na przykład, co następuje:

i) Poprawa efektywności energetycznej w odpowiednich sektorach gospodarki narodowej;

ii) ochrona i poprawa efektywności pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą przez Protokół Montrealski, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z odpowiednich umów międzynarodowych odnoszących się do środowiska; promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej, zalesiania i ponownego zalesiania;

iii) promowanie zrównoważonych form rolnictwa w świetle kwestii zmian klimatycznych;

iv) badania, wspieranie, rozwój oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologie odłowu i dwutlenek węgla oraz innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska;

v) stopniowe zmniejszanie lub eliminacja niedoskonałości rynkowych, zachęt podatkowych, zwolnień podatkowych i celnych oraz dotacji, które są sprzeczne z celem Konwencji, we wszystkich sektorach emitujących gazy cieplarniane cieplarnianych i rynkowe instrumenty realizacji;

vi) zachęcanie do właściwych reform w odpowiednich sektorów w celu promowania polityki i środki, które ograniczają lub redukują emisje gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego;

vii) Działania na rzecz ograniczenia lub zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego w sektorze transportu;

viii) Ograniczenia i / lub redukcja emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w sektorze gospodarki odpadami oraz w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii;

b) współpracują z innymi stronami w celu zwiększenia indywidualnej i połączonej efektywności polityk i środków przyjętych na podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z literą i) pkt e) ustępu artykułu 2 4 z Konwencja. W tym celu, Strony te podejmą kroki, aby podzielić się owocem ich doświadczeń i wymiany informacji na temat tych polityk i środków, w szczególności poprzez opracowanie sposobów poprawy ich porównywalności, przejrzystości i skuteczności. Na swojej pierwszej sesji lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu rozważy sposoby ułatwienia takiej współpracy, biorąc pod uwagę wszystkie istotne informacje.

2. Strony wymienione w załączniku I dążyć do ograniczenia lub redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie objętych kontrolą przez Protokół Montrealski z paliw płynnych stosowanych w transporcie lotniczym i morskim, przechodząc przez międzynarodowa organizacja Lotnictwa cywilnego oraz międzynarodowej organizacji morskiej.

3. Strony wymienione w załączniku I dążyć do wdrażania polityk i środków przewidzianych w tym artykule, tak aby zminimalizować negatywne skutki, w tym negatywne skutki zmian klimatu, wpływ na handel międzynarodowy i skutki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla innych Stron, zwłaszcza państw-Stron rozwijających aw szczególności te, które określono w ust 8 i 9 4 artykułu Konwencji, biorąc pod uwagę artykuł 3 nim. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu może podjąć, w stosownych przypadkach, inne środki w celu ułatwienia stosowania niniejszego ustępu.

4. Jeśli uzna, że ​​wskazane byłoby koordynować niektóre z polityk i środków, o których mowa w punkcie a) ustępu 1 powyższym, biorąc pod uwagę różne okoliczności krajowych i potencjalnych skutków, Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron do niniejszego protokołu rozważa sposoby organizowania koordynacji tych polityk i środków.

Artykuł 3

1. Strony wymienione w załączniku I, indywidualnie lub wspólnie, że ich zagregowane antropogeniczne emisje wyrażone w ekwiwalencie dwutlenku węgla z gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A, nie przekraczają ilości, które są ich przyznane, obliczonych zgodnie z ich ilościowymi zobowiązaniami ograniczenia i redukcji emisji zapisanymi w załączniku B i zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, w celu zmniejszenia całkowitych emisji tych gazów o przynajmniej 5% z poziomu 1990 okresie rozliczeniowym 2008 2012 do.

2. Każda Strona wymieniona w załączniku I dokonaliśmy 2005 w wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z niniejszym Protokołem, postępy, jakie mogą okazać.

3. Zmiany netto w emisjach gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze w wyniku bezpośrednich działań zmian użytkowania gruntów i leśnictwa wywołane przez człowieka, ograniczone do zalesiania, ponownego zalesiania i wylesiania od 1990, wariacje, które odpowiadają weryfikowalne zmiany zasobów węgla w każdym okresie rozliczeniowym, są wykorzystywane przez Strony wymienione w załączniku I do spełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu. Emisje gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze związanych z tymi działaniami powinny być podawane w sposób przejrzysty i możliwy do zweryfikowania i poddawane przeglądom zgodnie z art 7 i 8.

4. Przed pierwszą sesją Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, każda Strona wymieniona w załączniku I przewiduje pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego dla danych przeglądowi w celu określenia poziomu zapasy węgla w 1990 i oszacowanie jego zmian zasobów węgla w kolejnych latach. Na swojej pierwszej sesji lub jak najszybciej po tej dacie, Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokołu przyjmie zasady, przepisy i wytyczne, które mają być stosowane, aby zdecydować, które dodatkowe działania wywołane przez człowieka związane ze zmianami emisji przez źródła i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych w kategoriach składają gruntów i użytkowania gruntów rolnych i leśnych zmiany powinny zostać dodane do przyznanej ilości dla Stron wymienionych w załączniku i, lub odjęte od ilości i sposobu postępowania w tym zakresie, biorąc pod uwagę niepewność, potrzebę przejrzystości raportów, możliwości weryfikacji, prac metodologicznych Międzyrządowego Zespołu do spraw zmian klimatu poradę pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego i technicznego, zgodnie z art 5 i decyzjami Konferencji Stron. Decyzja ta ma zastosowanie do drugiego okresu zobowiązań oraz w kolejnych okresach. Strona może mieć zastosowanie do tych dodatkowych działań antropogenicznych podczas pierwszego okresu zobowiązań, pod warunkiem że działania te miały miejsce od 1990.

5. Strony wymienione w załączniku I, w trakcie przejścia do gospodarki rynkowej, których rok lub okres bazowy został ustanowiony na mocy decyzji 9 / CP.2, przyjętej przez Konferencję Stron na jej drugiej sesji , wypełniają swoje zobowiązania w ramach tego rozdziału w oparciu o rok lub okres bazowy. Każda inna Strona wymieniona w załączniku I, która znajduje się w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej i nie został jeszcze ustanowiony swoje początkowe złożenie pod artykułem 12 Konwencji może również powiadomić Konferencji Stron służącej jako spotkanie Strony niniejszego Protokołu swój zamiar utrzymać rok lub historycznego okresu referencyjnego innego niż 1990 do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu podejmie decyzję w sprawie przyjęcia takiego zgłoszenia.

6. z uwzględnieniem ustępu artykułu 6 4 Konwencji, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu daje Strony wymienione w załączniku I, które są w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej na pewną elastyczność w realizacja zobowiązań innych niż te, o których mowa w niniejszym rozdziale.

7. W pierwszym okresie ilościowych zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji, począwszy od 2008 2012 do przyznanej ilości dla każdej ze Stron wymienionych w załączniku I jest równy procentowi wpisanego go w Załącznik B do swoich zagregowanych antropogenicznych emisji, wyrażoną w ekwiwalencie dwutlenku węgla z gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A w 1990 lub w ciągu roku lub okres ustalony zgodnie z ust 5 powyżej, pomnożone przez pięć. Strony wymienione w załączniku I, dla których zmiana i leśnej gruntów stanowiły w 1990 źródło netto emisji gazów cieplarnianych są wliczone w emisji odpowiadających roku lub okresu odniesienia dla obliczenia kwoty przydzielonej im łączne antropogenicznych emisji ze źródeł, wyrażone w ekwiwalencie dwutlenku węgla, po potrąceniu pochłaniania w 1990, wynikająca ze zmiany przydział ziemi.

8. Każda Strona wymieniona w załączniku I może wybrać 1995 jako rok bazowy dla obliczeń, o których mowa w ustępie powyżej 7 dla fluorowęglowodorów, perfluorowęglowodorów i sześciofluorku siarki.

9. Dla Strony wymienione w załączniku I zobowiązań na kolejne okresy ustala się zmian w załączniku B do niniejszego Protokołu przyjęta zgodnie z ustępem art 7 21. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu wszczyna rozpatrywanie tych zobowiązań przynajmniej siedem lat przed końcem pierwszego okresu zobowiązań, o których mowa w ust 1 powyżej.

10. Każda jednostka redukcji emisji, lub część przyznanej ilości, które Strona nabędzie od innej Strony zgodnie z 6 lub 17 elementów zostanie dodana do przyznanej ilości strona dokonująca przejęcia ,

11. Każda jednostka redukcji emisji, lub część przyznanej ilości, które Strona przekaże innej Stronie zgodnie z artykułów lub 6 17 jest odejmowana od przyznanej ilości strona dokonująca cesji.

12. Wszelkie poświadczonej redukcji emisji, które Strona nabędzie od innej Strony zgodnie z art 12 zostanie dodana do przyznanej ilości strona dokonująca nabycia.

13. Jeśli emisje Strony, wymienionej w załączniku I, podczas okresu zobowiązań są mniejsze niż ilość przyznana na podstawie niniejszego artykułu, to różnica ta, na wniosek tej Strony, dodał przyznanej ilości dla tej Strony na następny okres zobowiązań.

14. Każda Strona wymieniona w załączniku I dążyć do realizacji zobowiązań wymienionych w ust 1 wyżej, tak aby zminimalizować negatywne skutki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla krajów rozwijających się Stron, w szczególności tych, są określone w ustępach 8 i 9 4 artykułu Konwencji. Zgodnie z odpowiednimi decyzjami COP w sprawie realizacji tych ustępów, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, na swojej pierwszej sesji, niezbędne środki w celu zminimalizowania skutków zmian klimat i / lub wpływ środków reagowania na Stron, o których mowa w tych ustępach. Wśród spraw, które mają być brane pod uwagę są: ustanowienie finansowania, ubezpieczenia i transferu technologii.

Artykuł 4

1. Wszelkie Strony wymienione w załączniku I, które zgodziły się wypełnić swoich zobowiązań wynikających z art 3 uważa się za spełnione te zobowiązania, pod warunkiem, że łączna ich zagregowanych antropogenicznych emisji, wyrażone w dwutlenek węgla odpowiednik gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku a nie przekroczą przyznanych ilości, obliczonych zgodnie z ich ilościowymi zobowiązaniami ograniczenia i redukcji emisji zapisanymi w załączniku B i zgodnie postanowienia artykułu 3. Odpowiedni poziom emisji przydzielane do każdej ze stron umowy w nim określonym.

2. Strony takiej umowy powiadamia sekretariat w zakresie od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszego protokołu lub przystąpienia do niego. Sekretariat z kolei poinformuje Strony Konwencji i podpisane warunki umowy.

3. Każda taka umowa pozostanie w mocy w czasie okresu zobowiązań określonych w akapicie artykułu 7 3.

4. Jeśli Strony działające wspólnie czynią to w ramach regionalnej organizacji integracji gospodarczej oraz w porozumieniu z nim, jakakolwiek zmiana składu organizacji po przyjęciu niniejszego protokołu nie naruszają zobowiązania w ramach tego instrumentu. Każda zmiana składu organizacji jest brana pod uwagę do celów tych zobowiązań wynikających z artykułu 3 które zostały przyjęte po tej zmianie.

5. Jeżeli strony do takich umów nie osiągnąć swój całkowity łączny dla nich w zakresie redukcji emisji, a każdy z nich jest odpowiedzialny za poziom własnych emisji określonych w umowie.

6. Jeśli Strony działające wspólnie czynią to w ramach regionalnej organizacji integracji gospodarczej, która sama jest Stroną niniejszego protokołu iw porozumieniu z nim, każde państwo członkowskie regionalnej organizacji integracji gospodarczej, indywidualnie i wraz z regionalną organizacją integracji gospodarczej działając zgodnie z art 24, jest odpowiedzialny za swój poziom emisji zgłoszone na mocy niniejszej sekcji, jeżeli całkowita łącznego poziomu redukcji emisji nie może być osiągnięty.

Artykuł 5

1. Każda Strona wymieniona w załączniku I, tworzą najpóźniej na rok przed rozpoczęciem pierwszego okresu zobowiązań, krajowy system szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu montrealskiego. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu na swojej pierwszej sesji Wytyczne dotyczące takich systemów krajowych, które będą brane pod uwagę metody określone w pkt 2 poniżej.

2. Metodologia szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą przez Protokół Montrealski są te przyjęte przez Międzyrządowy Panel ds rozwoju klimat i zatwierdzone przez Konferencję Stron na jej trzeciej sesji. W przypadku gdy takie metody nie są używane, należy dokonać odpowiednich korekt powinny być stosowane zgodnie z metodologią przyjętą przez Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu na swojej pierwszej sesji. Opiera się w szczególności na pracach Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu i porad świadczonych przez pomocniczy organ do spraw naukowych i doradztwa technicznego, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu regularnie i, w razie potrzeby, zmienić metody i poprawki, biorąc w pełni pod uwagę wszelkie istotne decyzje COP. Każda korekta metod lub poprawek będzie używany tylko w celu sprawdzenia zgodności z zobowiązaniami wynikającymi z art 3 dla każdego okresu zobowiązań po tej zmianie.

3. Potencjał globalnego ocieplenia wykorzystano do obliczenia równoważności dwutlenku węgla antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A, które zostały zatwierdzone przez Międzyrządowy Zespół do spraw zmian klimatycznych i zatwierdzone przez Konferencję Stron na jej trzeciej sesji. Opiera się w szczególności na pracach Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu i porad świadczonych przez pomocniczy organ do spraw naukowych i doradztwa technicznego, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu regularnie iw razie konieczności koryguje potencjał globalnego ocieplenia, odpowiadająca każdej z tych gazów cieplarnianych, biorąc w pełni pod uwagę wszelkie stosowne decyzje Konferencji Stron. Jakiekolwiek poprawki do potencjalnego globalnego ocieplenia nie odnosi się tylko do zobowiązań wynikających z artykułu 3 dla każdego okresu zobowiązań po tej zmianie.

Artykuł 6

1. W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art 3, każda Strona wymieniona w załączniku I może przenieść się do innej strony z tego samego stanu lub nabyć od jednostek redukcji emisji wynikających z projektów mających na celu redukcji emisji antropogenicznych ze źródeł oraz zwiększanie ich usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych w każdym sektorze gospodarki, pod warunkiem, że:

a) każdy projekt otrzymał zgodę zainteresowanych Stron;

b) każdy projekt daje dodatkową redukcję emisji przez źródła lub dodatkowo zwiększa usuwanie przez pochłaniacze, oprócz tych, które w przeciwnym razie mogą się pojawić;

c) dana Strona nie nabywa jednostek redukcji emisji, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z art 5 i 7;

d) nabycie jednostek redukcji emisji wynosi uzupełniające środki podejmowane na szczeblu krajowym w celu spełnienia zobowiązań wynikających z art 3.

2. Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, na swojej pierwszej sesji lub w najkrótszym możliwym terminie, dodatkowo opracować wytyczne dla wdrożenia niniejszego artykułu, w szczególności w zakresie weryfikacji i raportowania.

3. Każda Strona wymieniona w załączniku I może upoważnić podmioty prawne do udziału, na jej odpowiedzialność, w działaniach prowadzących do wytwarzania, przesyłania lub przejęcia na mocy niniejszego artykułu jednostek redukcji emisji.

4. Jeśli pytanie odnoszące się do stosowania wymogów, o których mowa w niniejszym artykule, są identyfikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami art 8, transfer i nabywanie jednostek redukcji emisji może być kontynuowane po kwestia została zidentyfikowana, jako że żadna ze Stron nie używać tych urządzeń w celu spełnienia zobowiązań wynikających z art 3 do kwestii zgodności nie jest uregulowane.

Artykuł 7

1. Każda Strona wymieniona w załączniku I do swoich corocznych inwentaryzacji antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych, nie objętych kontrolą przez Protokół Montrealski, ustanowionych zgodnie z odpowiednimi decyzjami Konferencja Stron, dodatkowe informacje, które są niezbędne w celu zapewnienia, że ​​przepisy art 3 są przestrzegane i być ustalona zgodnie z ust 4 poniżej.

2. Każda Strona wymieniona w załączniku I naniesienie w swoim komunikacie narodowego, złożonego na podstawie art 12 Konwencji, dodatkowe informacje konieczne do wykazania, że ​​spełnia swoje zobowiązania w ramach Protokół ten, który ustala się zgodnie z ust 4 poniżej.

3. Każda Strona wymieniona w załączniku I przedstawi informacje wymagane zgodnie z ust 1 powyżej roku, począwszy od pierwszej inwentaryzacji jest zobowiązany do ustanowienia w ramach Konwencji w pierwszym roku okresu zaangażowanie w następstwie wejścia w życie niniejszego protokołu w stosunku do tego. Każda ze Stron przekazuje informacje wymagane na mocy ust 2 powyżej jako część pierwszego raportu krajowego jest zobowiązany do przedstawienia na podstawie Konwencji po wejściu w życie niniejszego Protokołu, w tym i po przyjęcie wytycznych określonych w ust 4 poniżej. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu podejmują decyzję o częstotliwości, z jaką informacje wymagane na podstawie niniejszego artykułu nie może być później, biorąc pod uwagę wszelkie harmonogram ustalony przez Konferencję Stron do prezentacji komunikacji krajowych.

4. Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokołu przyjmie na pierwszej sesji, i będzie przeglądać okresowo później, wytyczne do przygotowania informacji wymaganych zgodnie z niniejszym artykułem, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących przygotowywania krajowych komunikatów przez Strony Załącznik I przyjęte przez Konferencję Stron. Ponadto, przed rozpoczęciem pierwszego okresu zobowiązań, Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokołu przyjmie metody rachunkowości przypisanych kwot.

Artykuł 8

1. Informacja przedstawiona zgodnie z art 7 przez każdą ze Stron zawarte w załączniku I będzie poddawany przeglądowi przez zespoły ekspertów, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Konferencji Stron oraz zgodnie z wytycznymi przyjętymi w tym celu pod 4 pkt poniżej Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu. Informacja przedstawiona na mocy akapitu artykułu 1 7 przez każdą ze Stron zawarte w załączniku I będzie poddawany przeglądowi w ramach corocznego sporządzania inwentaryzacji emisji i przydzielonych kwot i odpowiednich ksiąg rachunkowych. Co więcej, informacje dostarczone na mocy akapitu artykułu 2 7 przez każdą ze Stron zawarte w załączniku I będzie poddawany przeglądowi w ramach przeglądu komunikacji.

2. Zespoły ocena koordynowane przez sekretariat i składają się z ekspertów wybranych spośród tych, którzy zostali nominowani przez Strony Konwencji i, jeśli to konieczne, przez organizacje międzyrządowe, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w tym celu przez Konferencję Strony.

3. Proces przeglądu umożliwia pełną i kompleksową ocenę techniczną wszystkich aspektów wdrażania niniejszego Protokołu przez Stronę. Zespoły ocena opracować dla Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu, sprawozdanie, w którym ocenia spełnienie tej Strony swoich obowiązków i wskazania ewentualnych problemów do wypełnienia tych zobowiązań i czynniki wpływające na ich skuteczność. Sekretariat przekazuje sprawozdanie do wszystkich Stron Konwencji. Ponadto sekretariat wymienia problemy związane z wdrażaniem, które mogą być wymienione w niniejszym raporcie w celu przedłożenia Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu w stosunku do dalszych rozważań wcześniej.

4. Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokołu przyjmie na pierwszej sesji, i będzie przeglądać okresowo później, wytyczne do przeglądu wdrażania niniejszego protokołu przez zespoły ekspertów, z uwzględnieniem odpowiednich decyzji Konferencji Stron.

5. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, z pomocą pomocniczego organu do spraw wdrażania i pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego, odpowiednio:

a) informacje przekazane przez strony zgodnie z art 7 i sprawozdań z przeglądu niej prowadzone przez ekspertów w ramach niniejszego artykułu;

b) Kwestie związane z realizacją których wykaz został przygotowany przez sekretariat zgodnie z ust 3 powyżej, jak również wszelkie kwestie podniesione przez Strony.

6. W następstwie przeglądu informacji określonych w ust 5 powyżej, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, w każdej sprawie, decyzje niezbędne do wykonania niniejszego protokołu.

Artykuł 9

1. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu okresowo dokonuje przeglądu niniejszego Protokołu w świetle dowodów naukowych i najbezpieczniejszych oceny zmian klimatu i ich skutków, jak również odpowiednie elementy techniczne, społeczne i ekonomiczne. Egzaminy te są skoordynowane ze stosownymi przeglądami w ramach Konwencji, w szczególności określone w pkt d) ustępu sekcji 2 4 i pkt a) ustępu artykułu 2 7 z Konwencja. Na podstawie tych opinii, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu podejmie odpowiednie działania.

2. Pierwszy przegląd na drugiej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu. Nowe badania prowadzone są następnie regularnie i terminowo.

Artykuł 10

Wszystkie Strony, biorąc pod uwagę ich wspólne, lecz zróżnicowane obowiązki i ich konkretne priorytety rozwojowe krajowe i regionalne, cele i okoliczności, bez podawania dalszych zobowiązań dla Stron nie wymienionych w załączniku i, potwierdzając te już określone w akapicie artykułu 1 4 Konwencji i kontynuując realizację tych zobowiązań w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem ust 3, 5 i 7 od Artykuł 4 Konwencji:

a) Sformułowanie, w stosownych przypadkach io ile to możliwe, krajowym i, gdzie stosowne, regionalnym, skuteczne w porównaniu do kosztów w celu poprawy jakości wskaźników emisji, danych o aktywności i / lub lokalne modele, które odzwierciedlają sytuację gospodarczą każdej ze Stron, w celu ustalenia i okresowo aktualizuje krajowych inwentaryzacji antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych nie są kontrolowane przez Protokół Montrealski, przy zastosowaniu porównywalnych metodologii, które zostaną przyjęte przez COP i być zgodne z wytycznymi dotyczącymi przygotowywania krajowych komunikatów przyjętych przez samą Konferencję;

b) formułować, wdrażać, publikować i regularnie aktualizować krajowe oraz, w stosownych przypadkach, regionalne programy obejmujące środki łagodzenia zmian klimatu i środki ułatwiające odpowiednią adaptację do zmian klimatu;

i) programy te będą, między innymi obszary energetyki, transportu i przemysłu oraz rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami. Ponadto, technologie i metody doskonalenia planowania przestrzennego poprawiające adaptację do zmian klimatu;

ii) Strony wymienione w załączniku I przedstawią informacje o środkach podjętych na podstawie niniejszego Protokołu, w tym programów krajowych, zgodnie z art 7; i inne imprezy, starają się zawierać w komunikacji krajowej, w stosownych przypadkach, informacje na temat programów zawierających środki, które ich zdaniem przyczyniają się do walki ze zmianami klimatu i ich negatywnych skutków w tym środki mające na celu ograniczenie wzrostu emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia ich usunięcie przez pochłaniacze, środki budowania zdolności i środków dostosowawczych;

c) współpracować w promowaniu efektywnej organizacji opracowywania, stosowania i upowszechniania technologii, know-how, praktyk i procesów dla środowiska interesujących dźwięków z punktu widzenia zmian klimatu i podjąć wszelkie możliwe kroki w celu promowania, ułatwiania i finansów, w stosownych przypadkach, dostęp do takich zasobów lub transferu, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, w tym poprzez rozwój polityki i programów w celu zapewnienia skutecznego transferu technologii dla środowiska racjonalne własnością publiczną lub w sektorze publicznym oraz stworzenie sprzyjającego otoczenia dla sektora prywatnego w celu ułatwienia i zwiększenia dostępu do technologii przyjaznych środowisku i ich transferu;

d) współpracować w zakresie badań naukowych i technicznych oraz promować utrzymanie i rozwój systemu systematycznych obserwacji i rozwoju archiwów danych w celu zmniejszenia niepewności związanych z systemem klimatycznym, niekorzystne skutki zmian klimatycznych gospodarcze i społeczne skutki różnych strategii reagowania i pracy, aby wspierać tworzenie i wzmacnianie endogenicznych potencjałów w zakresie udziału w wysiłkach, międzynarodowych i międzyrządowych programów i sieci w dziedzinie badań i systematycznych obserwacji, biorąc pod uwagę Artykuł 5 Konwencji;

e) współpracować i propagować na poziomie międzynarodowym, stosując w stosownych przypadkach istniejących organów, rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym wzmocnienia potencjału krajowych w szczególności ludzkich i potencjału instytucjonalnego i wymiany lub oddelegowania personelu w celu szkolenia ekspertów w tej dziedzinie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz ułatwienia na poziomie krajowym świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych i jej informacji dotyczących takich zmian dostępu. Odpowiednie procedury powinny zostać opracowane w celu zapewnienia, że ​​działania te są realizowane poprzez odpowiednie organy Konwencji, z uwzględnieniem jej art 6;

f) ich krajowych informacje o programach i działaniach podjętych na podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Konferencji Stron;

g) w pełni pod uwagę w realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu, ustępu artykułu 8 4 Konwencji.

Artykuł 11

1. Aby zastosować art 10, Strony wezmą pod uwagę postanowienia ustępów 4, 5, 7, 8 i 9 4 artykułów Konwencji.

2. W ramach realizacji ustępu artykułu 1 4 Konwencji, zgodnie z ustępem art 3 4 11 i jego artykule, a przez jednostkę lub podmioty zobowiązane do funkcjonowania mechanizmu finansowego Konwencji, Strony rozwinięte i inne Strony rozwinięte wymienione w załączniku II konwencji:

a) dostarczą nowe i dodatkowe środki finansowe na pokrycie uzgodnionych pełnych kosztów poniesionych przez kraje rozwijające się, aby przejść do realizacji istniejących zobowiązań w punkcie a) ustępu artykułu 1 4 Konwencji o których mowa w pkt a) artykułu 10 niniejszego protokołu;

b) zapewniają także, aby Strony rozwijające się, w szczególności w zakresie transferu technologii, zasobów finansowych muszą pokrywać wszystkie uzgodnione przyrostowe koszty poniesione na celu wspieranie realizacji istniejących zobowiązań w ust 1 od Artykuł 4 konwencji, o których mowa w art 10 niniejszego protokołu, w którym kraj rozwijający strony są brane z podmiotem lub podmiotami międzynarodowymi, o których mowa w art 11 Konwencji zgodnie z art.

Realizacja tych zobowiązań pod uwagę fakt, że fundusze potrzebne do adekwatności i przewidywalności, a także znaczenie właściwego podziału obciążeń między rozwiniętych Państw-Stron. Wytyczne dla jednostki lub jednostek, którym powierzono zapewnienie funkcjonowania mechanizmu finansowego Konwencji w odpowiednich decyzjach Konferencji Stron, w tym uzgodnione przed przyjęciem niniejszego protokołu stosuje się mutatis mutandis do niniejszego ustępu.

3. Strony kraje rozwinięte i inne Strony rozwinięte wymienione w załączniku II Konwencji mogą również dostarczyć, a Strony rozwijające się mogą skorzystać ze środków finansowych dla realizacji artykułu 10 niniejszego protokołu przez dwustronnych, regionalnych i wielostronnych.

Artykuł 12

1. Istnieje mechanizm "czystego" rozwoju.

2. Celem mechanizmu czystego rozwoju jest pomoc stronom spoza załącznika I w osiąganiu zrównoważonego rozwoju i przyczynianiu się do ostatecznego celu Konwencji, a także do wspierania Strony określone w załączniku I w celu spełnienia określonych ilościowo zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji na mocy art. 3.

3. W ramach mechanizmu czystego rozwoju:

a) nie Strony wymienione w załączniku I będą korzystać z działań podejmowanych w ramach projektów, które powodują poświadczonych redukcji emisji;

b) Strony wymienione w załączniku I mogą wykorzystać poświadczone redukcje emisji wynikające z tych działań projektowych w celu wypełnienia części swoich ilościowych zobowiązań ograniczenia i redukcji emisji zgodnie z art 3, w ramach którego ustalonych przez Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron niniejszego protokołu.

4. Mechanizm czystego rozwoju znajduje się pod zwierzchnictwem Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu i jest zgodny z wytycznymi; jest nadzorowany przez zarząd mechanizmu czystego rozwoju.

5. Redukcje emisji będące wynikiem każdego projektu będą poświadczane przez operacyjną jednostkę wyznaczoną przez Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, na podstawie następujących kryteriów:

a) dobrowolnego udziału zaakceptowanego przez każdą ze Stron;

b) Real, wymiernego związane z zapobieganiem zmianom klimatu;

c) redukcji emisji są dodatkowe w stosunku do, które występują w przypadku braku poświadczonego projektu.

6. Mechanizm czystego rozwoju pomaga w razie potrzeby zorganizować finansowanie certyfikowanych działań.

7. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu na swojej pierwszej sesji opracowuje zasady i procedury w celu zapewnienia przejrzystości, skuteczności i odpowiedzialności poprzez niezależnych audytów i weryfikacji.

8. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu mają zapewnić, że część wpływów z certyfikowanych działań projektowych jest wykorzystane na pokrycie wydatków administracyjnych oraz wspomaganie Stron rozwijających się, które są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatycznych na pokrycie kosztów adaptacji.

9. Mechanizm czystego rozwoju, w tym działania, o których mowa w pkt 3 (a) powyżej, oraz nabycie certyfikowanych jednostek redukcji emisji, mogą uczestniczyć zarówno w podmiotach publicznych, jak i prywatnych; uczestnictwo podlega wytycznym, które mogą być wydawane przez zarząd mechanizmu.

10. Poświadczone redukcje emisji otrzymane w 2000 roku i na początku pierwszego okresu zobowiązań mogą być wykorzystane w celu zobowiązania odpowiadają za ten okres.

Artykuł 13

1. Jako najwyższy organ Konwencji, Konferencja Stron służy jako spotkanie Stron niniejszego protokołu.

2. Strony Konwencji, które nie są Stronami niniejszego Protokołu mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w obradach sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu. Gdy Konferencja Stron działających jako Spotkanie Stron niniejszego Protokołu, decyzje na podstawie niniejszego Protokołu będzie tylko przez Strony Konwencji.

3. Gdy Konferencja Stron służy jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, każdy członek prezydium Konferencji Stron reprezentujący Stronę Konwencji, ale w tym czasie nie jest Stroną niniejszego protokołu zostaje zastąpiony przez nowy członek wybrany przez Strony niniejszego protokołu, a wśród nich.

4. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu dokonuje regularnych realizacji niniejszego protokołu oraz dokonuje, w ramach swojego mandatu, decyzje konieczne do wspierania jego skutecznego wdrożenia. Pełni funkcje powierzone jej na mocy niniejszego protokołu oraz:

a) ocenia, na podstawie wszystkich informacji dostarczonych mu zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu, jego wdrożenie przez Strony, ogólne skutki działań podjętych na mocy niniejszego Protokołu, szczególności środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz ich skumulowany wpływ oraz postępu, aby przesunąć w kierunku celu Konwencji;

b) okresowo oceniać stan zobowiązań Stron wynikających z niniejszego Protokołu, z należytym uwzględnieniem wszelkich przeglądów pod lit. d) ustępu artykułu 2 4 2 i akapitu artykułu 7 konwencji oraz biorąc pod uwagę cel Konwencji, doświadczenie nabyte w trakcie jej wdrażania i rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, i pod tym względem rozpatrzy i przyjmie regularne raporty na temat realizacji tego Protokół;

c) promowanie i ułatwianie wymiany informacji na temat środków przyjętych przez Strony w celu zapobiegania zmianom klimatu i ich skutkom, biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki, odpowiedzialność i zasobów Stron, jak również ich zobowiązania wynikające z niniejszego protokołu;

d) ułatwiać na wniosek dwóch lub więcej Stron, koordynację środków przyjętych przez nie w celu zapobiegania zmianom klimatu i ich skutkom, biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki, odpowiedzialność i możliwości Stron oraz ich odpowiednie zobowiązania wynikające z niniejszego protokołu;

e) promowanie i wytyczać, zgodnie z celem Konwencji i postanowieniami niniejszego protokołu, a także biorąc w pełni pod uwagę odpowiednie decyzje Konferencji Stron, rozwój i okresowe udoskonalanie porównywalnych metodologii w celu umożliwienia skutecznie wdrożyć ten protokół, który ma zostać przyjęty przez Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron niniejszego protokołu;

f) wydaje zalecenia w sprawach niezbędnych dla realizacji niniejszego protokołu;

g) będzie starać się pozyskać dodatkowe środki finansowe zgodnie z ustępem art 2 11;

h) ustanawia organy pomocnicze uznane za niezbędne do realizacji niniejszego Protokołu;

i) W razie potrzeby szukać i korzystać z usług i pomocy organizacji międzynarodowych oraz organów międzyrządowych i pozarządowych, a nie informacji;

j) wykonuje inne funkcje, jakie mogą być niezbędne do realizacji niniejszego Protokołu oraz rozpatrzy zadania wynikające z decyzji Konferencji Stron.

5. Zasady proceduralne Konferencji Stron i procedur finansowych stosowanych w ramach Konwencji stosuje się mutatis mutandis do niniejszego protokołu, chyba że Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu postanowi inaczej w drodze konsensusu.

6. Sekretariat zwoła pierwszą sesję Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z okazji pierwszej sesji Konferencji, która jest zaplanowana po wejściu w życie niniejszego Protokołu. Kolejne zwyczajne sesje Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu odbywają się co roku w połączeniu ze zwyczajnymi sesjami Konferencji Stron, o ile Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu " postanowi inaczej.

7. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu musi posiadać specjalne sesje w dowolnym innym momencie, jakie uzna za konieczne lub jeśli jedna ze stron tego zażąda na piśmie, pod warunkiem że jest obsługiwane przez co najmniej jedną trzecią Strony w ciągu sześciu miesięcy od daty jego złożenia do Stron przez sekretariat.

8. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak również wszystkie państwa członkowskie tych organizacji i ma status obserwatora z jednym z nich, który nie jest które nie jest stroną konwencji, mogą być reprezentowane na sesjach Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu w charakterze obserwatorów. Każdy organ lub agencja, krajowa lub międzynarodowa, rządowa lub pozarządowa, która jest kompetentna w sprawach objętych niniejszym Protokołem i która poinformowała sekretariat o swoim życzeniu reprezentowania w charakterze obserwatora na posiedzeniu Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu może być tak, jeżeli co najmniej jedna trzecia obecnych Stron. Dopuszczenie i udział obserwatorów podlega zasadom, o których mowa w ust 5 powyżej.

Artykuł 14

1. Sekretariat ustanowiony w artykule 8 Konwencji zapewnia sekretariat niniejszego protokołu.

2. Akapitu art 2 8 Konwencji dotyczący funkcji Sekretariatu i 3 ustępie tego artykułu dotyczącego przygotowań do jego operacji stosuje się mutatis mutandis do niniejszego protokołu. Sekretariat również wykonywać funkcje powierzone jej na mocy niniejszego protokołu.

Artykuł 15

1. Pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego i technicznego oraz pomocniczy organ do spraw wdrażania konwencji stworzonej przez art 9 i 10 Konwencji będzie służyć odpowiednio jako pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego i technicznego oraz pomocniczy organ realizacja niniejszego protokołu. Postanowienia Konwencji odnoszące się do funkcjonowania tych organów stosuje się mutatis mutandis do niniejszego protokołu. Posiedzenia pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego oraz pomocniczy organ do spraw wdrażania niniejszego protokołu pokrywają się z rady naukowej SBSTTA i technologii oraz pomocniczy organ do spraw wdrażania Konwencja.

2. Strony Konwencji, które nie są Stronami niniejszego Protokołu mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w obradach sesji organów pomocniczych. Gdy organy pomocnicze służą jako organy pomocnicze Protokołu, decyzje na podstawie niniejszego protokołu będą podejmowane tylko przez Strony Konwencji, które są stronami Konwencji.

3. Gdy organy pomocnicze ustanowione w artykułach 9 i 10 Konwencji wykonywać swoje funkcje w odniesieniu do spraw niniejszego Protokołu, każdy członek prezydium reprezentujący Stronę Konwencji, ale w tym czasie nie jest stroną do niniejszego protokołu zostaje zastąpiony przez nowego członka wybranego przez Strony Protokołu, a wśród nich.

Artykuł 16

Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu, jak tylko to możliwe, biorąc pod uwagę zastosowanie do niniejszego protokołu wielostronnego procesu konsultacyjnego, o którym mowa w art 13 konwencji i modyfikować w razie potrzeby, w świetle wszelkich odpowiednie decyzje, które mogą być podjęte przez Konferencję Stron Konwencji. Każdy wielostronny proces konsultacyjny, który może być zastosowany do niniejszego Protokołu, będzie funkcjonować bez uszczerbku dla procedur i mechanizmów ustanowionych na mocy art 18.

Artykuł 17

COP określa zasady, warunki, zasady i wytyczne mają zastosowanie w szczególności do weryfikacji, sprawozdawczości i odpowiedzialności w zakresie wymiany praw do emisji. Strony wymienione w załączniku B mogą uczestniczyć w emisji giełdy w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z art 3. Wszelka wymiana tego typu stanowią uzupełnienie działań podejmowanych na szczeblu krajowym w celu wypełnienia zobowiązań ilościowych ograniczenia i redukcji emisji określonych w niniejszym artykule.

Artykuł 18

Na swojej pierwszej sesji Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu zatwierdzi odpowiednie i efektywne procedury i mechanizmy określania i przypadki adres niezgodności z postanowieniami niniejszego Protokołu, w tym orientacyjną listę skutków, biorąc pod uwagę przyczynę, rodzaj i stopień niezgodności oraz częstości występowania. Procedury i mechanizmy w ramach niniejszego artykułu powodujące wiążące konsekwencje stron, zostać przyjęte w drodze poprawki do niniejszego protokołu.

Artykuł 19

Przepisy art 14 rozstrzygnięcia sporów dotyczących konwencję stosuje się mutatis mutandis do niniejszego protokołu.

Artykuł 20

1. Każda ze Stron może zaproponować poprawki do niniejszego protokołu.

2. Poprawki do niniejszego protokołu są przyjmowane na zwyczajnych sesjach Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu. Tekst każdej proponowanej poprawki do niniejszego protokołu zostaje przekazane Stronom przez sekretariat co najmniej sześć miesięcy przed spotkaniem, na którym zostanie zaproponowane jego przyjęcie. Sekretariat przekaże również tekst proponowanej poprawki do Stron Konwencji i sygnatariuszom Konwencji oraz do wiadomości depozytariusza.

3. Strony dołożą wszelkich starań w celu osiągnięcia porozumienia w drodze konsensusu w sprawie każdej proponowanej poprawki do niniejszego protokołu. Jeżeli wszystkie wysiłki zostały wyczerpane, a porozumienie nie zostanie osiągnięte, poprawka została przyjęta w ostateczności większością głosów trzech czwartych głosów Stron obecnych i głosujących. Przyjęta poprawka zostanie podana do wiadomości przez sekretariat depozytariuszowi, który przekazuje ją wszystkim Stronom do akceptacji.

4. Przyjęcie poprawek instrumentów są u depozytariusza. Poprawka przyjęta zgodnie z ustępem 3 powyższym wchodzi w życie dla Stron, które przyjął dni dziewięćdziesiąt dziesiąta po dacie otrzymania przez depozytariusza dokumentów przyjęcia trzech czwartych chyba że Strony niniejszego protokołu.

5. Poprawka wejdzie w życie dla każdej innej Strony dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia przez tę Stronę depozytariuszowi dokumentu przyjęcia poprawki.

Artykuł 21

1. Załączniki do niniejszego protokołu stanowią jego integralną część i, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, odwołanie do niniejszego Protokołu stanowi jednocześnie odniesienie do jej załączników. Załączniki przyjęte po wejściu w życie niniejszego Protokołu będą ograniczone do wykazów, formularzy i innych dokumentów opisujących naukowym, technicznym, proceduralnym lub administracyjnym.

2. Każda ze Stron może zaproponować załącznikach do niniejszego Protokołu oraz zmian do załączników do niniejszego protokołu.

3. Załączniki do niniejszego protokołu i poprawki do załączników do niniejszego protokołu są przyjmowane na zwyczajnych sesjach Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego protokołu. Tekst proponowanego załącznika lub poprawki do załącznika zostaje przekazane Stronom przez sekretariat co najmniej sześć miesięcy przed posiedzeniem, na którym załącznik lub poprawka proponuje się przyjęcie. Sekretariat przekaże również tekst proponowanego załącznika lub poprawki do załącznika Stronom Konwencji oraz sygnatariuszy Konwencji oraz, do wiadomości depozytariusza.

4. Strony dołożą wszelkich starań w celu osiągnięcia porozumienia w drodze konsensusu w sprawie proponowanego załącznika lub poprawki do załącznika. Jeżeli wszystkie wysiłki zostały wyczerpane, a porozumienie nie zostanie osiągnięte, załącznik lub poprawka do załącznika zostanie przyjęte w ostateczności większością głosów trzech czwartych głosów Stron obecnych i głosujących. Załącznik lub poprawka do załącznika przyjętego jest przekazywana przez sekretariat depozytariuszowi, który przekazuje ją wszystkim Stronom do akceptacji.

5. Załącznik lub poprawka do załącznika innego niż załącznik A lub B, który został przyjęty zgodnie z paragrafami 3 i 4 powyżej, wchodzi w życie dla wszystkich Stron niniejszego Protokołu sześć miesięcy po Dzień, w którym depozytariusz powiadomił ich przyjęcie, z wyjątkiem tych Stron, które w międzyczasie zostały notyfikowane depozytariuszowi na piśmie, że nie będzie akceptować załącznik lub poprawka. W odniesieniu do tych Stron, które wycofają swe powiadomienie o nieprzyjęciu, załącznik lub poprawka do załącznika wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza notyfikacji wycofanie.

6. Jeżeli przyjęcie załącznika lub poprawki do załącznika pociąga za sobą poprawkę do niniejszego protokołu, załącznik lub poprawka do załącznika wchodzi w życie tylko wtedy, gdy poprawka do protokołu wejdzie w życie.

7. Zmiany do załączników A i B do niniejszego protokołu będą przyjmowane i będą wchodzić w życie zgodnie z procedurą określoną w art 20, pod warunkiem, że każda poprawka do załącznika B są przyjmowane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody danej Strony.

Artykuł 22

1. Każda ze stron ma prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem ust 2 poniżej.

2. W zakresie swoich kompetencji, regionalne organizacje integracji gospodarczej będą wykonywać prawo głosu z liczbą głosów równą liczbie ich państw członkowskich będących Stronami niniejszego protokołu. Organizacje te nie korzystają ze swojego prawa głosu, jeżeli którekolwiek z jej państw członkowskich korzysta ze swojego prawa, i vice versa.

Artykuł 23

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jest depozytariuszem niniejszego protokołu.

Artykuł 24

1. Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu oraz z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia przez państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Konwencji. To będzie otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku od marca 16 1998 do 15 1999 marca i będzie otwarta do przystąpienia od dnia następującego po to przestanie być otwarta do podpisu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia zostaną złożone u depozytariusza.

2. Każda regionalna organizacja integracji gospodarczej, która staje się stroną niniejszego Protokołu, bez której żadne z państw członkowskich nie jest Stroną, będzie związana wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego protokołu. Gdy jeden lub więcej państw członkowskich takiej organizacji są Stronami niniejszego protokołu, organizacja i jej państwa członkowskie decydują o podziale odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Protokołu. W takich przypadkach organizacja i jej państwa członkowskie nie są uprawnione do korzystania z praw wynikających z niniejszego protokołu.

3. W swoich dokumentach ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia regionalne organizacje integracji gospodarczej określi zakres swoich kompetencji w odniesieniu do spraw uregulowanych niniejszym Protokołem. Ponadto organizacje te informują depozytariusza, który z kolei poinformuje Strony, o każdej istotnej zmianie w zakresie ich kompetencji.

Artykuł 25

1. Niniejszy protokół wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia przez 55 Stron Konwencji do minimum, w tym zainteresowanym stronom w załączniku I, których całkowita emisja dwutlenku węgla stanowiły co najmniej 1990 55% całkowitych emisji dwutlenku węgla dla wszystkich stron zawarte w załączniku.

2. Do celów niniejszego artykułu "łączna kwota stron wymienionych w załączniku I" emisji dwutlenku węgla w 1990 "jest wielkością zgłoszoną przez Strony wymienione w załączniku I w dniu przyjęcia niniejszego Protokołu. Protokół lub wcześniej, w pierwotnym komunikacie krajowym na podstawie artykułu XUMUM konwencji.

3. W odniesieniu do każdego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, która ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi niniejszy protokół lub przystąpi do niego po jego wejściu w życie ust 1 powyżej zostały spełnione, Protokół ten wchodzi w życie dziewięćdziesiąt dziesiątego dnia po dniu złożenia przez to państwo lub organizację dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

4. Dla celów niniejszego artykułu, żaden dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie jest dodawany do dokumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.

Artykuł 26

Nie można zgłaszać zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Artykuł 27

1. Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu dla danej Strony, Strona ta może, w dowolnym czasie wypowiedzieć ją w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do depozytariusza.

2. Takie wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie jednego roku od dnia, w którym depozytariusz otrzymuje powiadomienie lub w dowolnym późniejszym terminie określonym w zawiadomieniu.

3. Każda Strona, która wypowiada Konwencję uznaje się także wypowiedzieć niniejszy protokół.

Artykuł 28

Oryginał niniejszego Protokołu, którego angielskim, arabskim, chińskim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne, zostanie złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Kioto w dniu 11 grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego do siedmiu.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół we wskazanych datach.

Załącznik A

gazów cieplarnianych

Dwutlenek węgla (CO2)
Metan (CH4)
Podtlenek azotu (N2O)
Wodorofluorowęglowodory (HFC)
perfluorowęglowodory (PFC)
sześciofluorek siarki (SF6)

Sektory / kategorie źródeł

Energie

spalanie paliwa

Sektor energetyczny
Przemysł wytwórczy i budownictwo
transport
pozostałe sektory
inny

Emisje lotne z paliw

paliwa stałe
Nafty i Gazu
inny

procesy przemysłowe

produkty mineralne
Przemysł chemiczny
produkcja metali
inna produkcja
Produkcja halowęglowodorów i sześciofluorku siarki
Konsumpcja halowęglowodorów i sześciofluorku siarki
inny

rozpuszczalników i innych produktów

Rolnictwo

fermentacja jelitowa
Zarządzanie obornika
ryż
gleby rolne
Przewidziana spalanie sawannie
Spalanie Pole odpadów rolniczych
inny

odpady

Składowanie odpadów stałych
Oczyszczanie ścieków
spalanie odpadów
inny

Załącznik B

Party przedawnienia zobowiązania mierzalna
lub redukcja emisji
(Procent rok lub okres bazowy)
Niemcy 92
108 Australia
92 Austria
Belgia 92
Bułgaria * 92
kanada 94
92 Wspólnota Europejska
Chorwacja * 95
Dania 92
Hiszpania 92
Estonia * 92
Stany Zjednoczone Ameryki 93
Federacja Rosyjska * 100
Finlandia 92
Francja 92
Grecja 92
Węgry * 94
Irlandia 92
Islandia 110
Włochy 92
Japonia 94
Łotwa * 92
Liechtenstein 92
Litwa * 92
Luksemburg 92
Monaco 92
Norwegia 101
Nowa Zelandia 100
Holandia 92
Polska * 94
Portugalia 92
Republika Czeska * 92
Rumunia * 92
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 92
Słowacja * 92
Słowenia * 92
Szwecja 92
Szwajcaria 92
Ukraina * 100

________________________

* Kraje przejścia do gospodarki rynkowej.

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *