zanieczyszczenia miejskie i zanieczyszczenia powietrza


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Powietrze i zanieczyszczeń

Powietrze jest pierwszym z elementów potrzebnych do życia. Codziennie o 14 kg oddychać powietrzem lub 11 000 litrów.

Mężczyzna wszedł do atmosfery substancji ze szkodliwymi skutkami dla zdrowia i środowiska. Substancje te są emitowane przez stałych i mobilnych źródeł: kotłów przemysłowych, domowych i rolniczych, transportu drogowego osób i rzeczy ...

Zanieczyszczenia są rozpraszane przez wiatr, rozpuszczony przez deszcz lub zablokowane, gdy atmosfera jest stabilny.

Zwykłego składu chemicznego powietrza jest azot 78% tlenu 21% argonu i innych gazów 0,9 0,1%zanieczyszczenia

Powietrze, którym oddychamy może zawierać setki zanieczyszczeń w stanie lotnym, ciekłym lub stałej. Następujące zanieczyszczenia są uważane za wskaźniki zanieczyszczenia i dlatego są przedmiotem regulacji.

Pochodzenie głównych zanieczyszczeń

Dwutlenek siarki (SO2)

Gaz ten pochodzi głównie z połączenia zawartości siarki w paliwach kopalnych (węgiel, ropa, olej napędowy złej jakości ...) z tlenem z powietrza przy spalaniu. Przemysł i systemy grzewcze są głównymi emitentami.

Tlenki azotu (NO, NO2)

Wynikają one z reakcji tlenu i azotu, które zachodzi w wysokiej temperaturze w silnikach spalinowych i instalacji. Samochody emitują większość zanieczyszczeń; a następnie ogrzewania.

zawieszone cząstki (PM10 i PM2,5)

Są to pyły o średnicy mniejszej niż lub 10 2,5 ^ m ^ m, które pozostają zawieszone w powietrzu. Wynikają one ze spalania zużycia pojazdów na jezdni i erozji. Pył ten można także wykonywać inne zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie i węglowodory. Główne emitery są pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, spalarnie, cementownie oraz niektóre gałęzie przemysłu.PM2,5 są szczególnie niebezpieczne, ponieważ poruszają się szybciej w organizmie podczas PM10 są już bardziej widoczna, ale również łatwiej przyjmowane przez śluzówkę.

więcej: drobne cząstki

Tlenek węgla (CO)

Wynika to z niepełnego spalania paliw. W otaczającym powietrzu, to występuje głównie w pobliżu pasów autobusowych.
Zwłaszcza z pojazdów benzynowych: Nowy zimnym silniku, mały silnik (np ogrodniczych) i katalizowanej starych pojazdów wciąż przechodzi kontrolę techniczną.

Lotne związki organiczne (VOC)Jest ich wiele, są one głównie ropy naftowej, której pochodzenie jest naturalne lub spowodowane działalnością człowieka: Transport drogowy użytku przemysłowego lub domowego rozpuszczalników, odparowanie magazynów ropy naftowej i zbiorników Samochody i spalania.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Są to związki, których cząsteczki mają charakter cykliczny, wysoce toksyczny i peristants.
Składają się z atomów węgla i wodoru w cząsteczkach, których struktura obejmuje co najmniej dwa skondensowane pierścienie aromatyczne. Są one częścią SPO (patrz niżej)

"WWA" pirolityczne "powstają w wyniku procesów niepełnego spalania materii organicznej w wysokich temperaturach. Mechanizmy zaangażowane w ich powstawanie obejmują wytwarzanie wolnych rodników przez pirolizę w wysokiej temperaturze (≥ 500 ° C) materiału kopalnego (oleje, olej opałowy, materia organiczna ...) w warunkach niedoboru tlenu. WWA pochodzenia pirolitycznego pochodzą ze spalania paliwa samochodowego, spalania wewnętrznego (węgiel, drewno), produkcji przemysłowej (huty), produkcji energii (elektrownie zasilane olejem lub węglem itp.) Lub nadal spalarnie.

Trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP) są rodziną zanieczyszczenia lecz klasyfikacja, która obejmuje kilka rodzin.
W ten sposób są cząsteczki określonych przez następujące właściwości:
- Toksyczność: mają jeden lub kilka sprawdzonych negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
- Trwałość w warunkach: są cząsteczkami, które są odporne na naturalny rozkład biologiczny.
- Bioakumulacji: cząsteczki gromadzą się w żywą tkankę, a tym samym zwiększać stężenie w całym łańcuchu żywnościowym.
- Transport dalekobieżny: przez ich trwałości i bioakumulacji właściwości cząsteczki te mają tendencję do podróży bardzo długie dystanse i osadzanie miejsc emisji, zazwyczaj gorących środowiskach (wysoka aktywność ludzka) do środowisk zimno (zwłaszcza Arktyka).

Przykład POP: dioksyny, furany, PCB Chlordekon ...

Metale (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)

Termin ten obejmuje wszystkie metale obecne w atmosferze. Głównym posiadające toksyczne właściwości są: ołów (Pb), kadm (Cd), arsen (As), niklu (Ni), rtęć (Hg). W powietrzu, są głównie w postaci cząstek stałych. Są to głównie od ruchu drogowego, w przemyśle stalowym i spalarni odpadów.

Ozon (O3)

Gaz ten jest produktem reakcji fotochemicznej niektórych zanieczyszczeń, w tym tlenki azotu (NOx) i lotnych związków organicznych (VOC) pod wpływem promieniowania słonecznego. To zanieczyszczenie ma rozróżnienie nie jest emitowane przez źródło; Jest to Zanieczyszczenia wtórne. Występuje on głównie w lecie, na obrzeżach miast.

Skutki zanieczyszczenia

Są liczne i muszą być badane indywidualnie w każdym przypadku! Spośród wszystkich środowisk, z którymi człowiek styka się, powietrze jest tylko jeden, że nie może uciec: jest ona rzeczywiście oddychać by żyć.

Skutki zanieczyszczenia powietrza zależą od ilości zanieczyszczeń, z którymi organizm się kontaktuje; mówimy o "dawce". Ta dawka zmienia się w zależności od czynników 3:

- Stężenie zanieczyszczeń w atmosferze,
- Czas trwania wystawy,
- Intensywność aktywności fizycznej,

Zaburzenia występują głównie u osób wrażliwych, które są:
- Dzieci,
- Osoby w podeszłym wieku,
- astmatyków
- Awaria układu oddechowego,
- Serce,
- Przewlekłe zapalenie oskrzeli,
- Palacze,
- kobiety w ciąży,
- Profesjonaliści w kontakcie z chemikaliami (mechanika, zawodach budowlanych, pracowników przemysłu ...).

Skutki zdrowotne

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń, konsekwencje zdrowotne różnią się, nawet jeśli różne szkodliwe składniki często działają synergistycznie.

Wpływ na zdrowie ludzi niektórych zanieczyszczeń

Dwutlenek siarki (SO2)

Jest gazem drażniącym. To powoduje upośledzenie czynności płuc u dzieci i nasilenia ostrych objawów oddechowych u dorosłych (kaszel, trudności w oddychaniu ...).
Osoby z astmą są szczególnie wrażliwe.

Tlenki azotu (NO, NO2)

Jest gazem drażniącym, który wchodzi konsekwencje subtelnie dróg oddechowych, w wyniku nadreaktywności oskrzeli u pacjentów z astmą i zwiększonej podatności na infekcje oskrzeli u dzieci.

zawieszone cząstki (PM10)

Większe cząstki są zatrzymywane przez górnych dróg oddechowych. Dlatego też są one mniej szkodliwe dla zdrowia niż drobniejsze cząstki PM2,5 (potem podrażniać dolne drogi oddechowe oraz upośledzać czynność płuc, a nawet ostatecznie sercowo-naczyniowego.

Niektóre z natury, a także ma właściwości mutagenne i rakotwórcze.

Tlenek węgla (CO)

śmiertelny gaz. Przywiązuje zamiast tlenu od hemoglobiny we krwi, prowadząc do braku natlenienia układu nerwowego, serca i naczyń krwionośnych. Centralny układ nerwowy i narządy zmysłów są dotknięte pierwszy, powodując ból głowy, zawroty głowy, osłabienie lub zaburzenia sensoryczne. Jeśli bardzo wysokiego i długotrwałego narażenia, może być śmiertelne lub pozostawić nieodwracalne neuropsychologicznych następstw.

Lotnych związków organicznych (VOC), w tym benzen

Cząsteczki te mają bardzo różne efekty w zależności od rodziny. Od prostych dyskomfortu węchowe (zapach), niektóre przyczyną podrażnienia (aldehydy) lub zmniejszenie zdolności oddychania. Inne, takie jak benzen, powodują działanie mutagenne i rakotwórcze.

Metale (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)

Te różne elementy kumulować się w organizmie, co powoduje ryzyko toksyczności długotrwałego udziałem możliwych właściwości rakotwórcze.

Ozon (O3)

Ten gaz, silnie utleniający, łatwo przenika do drobniejszych dróg oddechowych. To powoduje kaszel i uszkodzenia płuc, zwłaszcza u dzieci i astmy i podrażnienie oczu.

wpływ na środowisko

A długoterminowe efekty środowiskowe mogą wystąpić przy niższych stężeniach niż szkodliwe dla ludzi.

Najbardziej widoczne skutki są często czernienie budynków i zabytków, w tym koszt renowacji jest często bardzo ciężkie.
tlenków azotu i dwutlenku siarki znacząco przyczynić się do kwaśnych deszczów, które niszczą środowisko i materiałów budowlanych.

Najbardziej utleniacze (ozon) zmniejsza aktywność fotosyntetyczną roślin, czego wynikiem jest widoczny sposób przez rozmazywanie (martwica) na powierzchni liści roślin bardziej wrażliwe. To prowadzi do spowolnienia wzrostu roślin. obniżki plonów rolnych były nawet przestrzegane.

Wpływ pogody na zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia są rozpraszane przez wiatr, deszcz lub rozpuszczonego zablokowany, gdy powietrze jest stabilny.

Zatem antycyklonalnej okresy charakteryzujące bezwietrznej pogodzie z niskim wiatr, czasem z inwersji temperatury w zimie, przyczyni się do gwałtownego wzrostu stężenia zanieczyszczeń na poziomie gruntu.
W normalnych warunkach, temperatura powietrza zmniejsza się wraz z wysokością. Gorące powietrze zawierające zanieczyszczenia ma tendencję do wzrostu w sposób naturalny. Zanieczyszczenia rozproszyć pionie.

W przypadku odwrócenia temperatury gleba znacznie się ochłodziła w nocy (np. Zima przy bezchmurnej pogodzie). Temperatura na wysokości kilkuset metrów jest wyższa niż temperatura mierzona na poziomie gruntu. Zanieczyszczenia są zatem zablokowane pod "osłoną" gorącego powietrza, zwaną warstwą odwracającą.

Indeks SFX

SFX Indeks został zaprojektowany z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w celu zakwalifikowania się jakość powietrza jednorodnej jednostki miejskiej.

Indeks ten jest reprezentatywny dla tła miejskiego zanieczyszczenia powietrza aglomeracji, odczuwane przez większość mieszkańców. Jest ona obliczana na dzień (0 24 jestem do h). Niezwłocznego powiadamiania częściowy wskaźnik obliczany jest w godzinach popołudniowych ze zmierzonych wartości do 16 godzin.

To nie pomaga, aby podkreślić szczególne zjawiska lub zlokalizowane zanieczyszczenia, przykład zbliżeniową. Jest to syntetyczna postać statusie powietrza związanego z eliminacji:

bardzo dobry 1
bardzo dobry 2
3 dobre
4 dobre
Oznacza 5
ubogich 6
ubogich 7
8 złe
9 złe
10 złe

Cztery zanieczyszczenia są wykorzystywane do konstruowania indeks SFX: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), ozon (O3) zawieszone cząstki (PM10).

Te związki chemiczne są traktowane jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza.

Dla każdego z tych zanieczyszczeń, sub-indeks jest ustalana poprzez odniesienie do tabeli korelacji, gdzie każdy zakres stężeń jest przypisana wartość. Indeks końcowy jest sub-indeks jest największa.

Przykład działania:
Subindex SO2 = 1
Subindex PM10 = 2
Subindex O3 = 5
Subindex NO2 = 2
Indeks SFX = 5

Czytaj więcej

- Zmarli zanieczyszczenia we Francji
- miejskie i inne badania transportu w sprawie zanieczyszczenia

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *