Zagrożonych ekosystemów


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Eksperci ostrzegają: Zmiany w ekosystemach wciąż się pogłębiają i podważają globalne cele rozwojowe

Informacja prasowa Instytutu World Resources, 30 / 03 / 05

Londyn, marzec 2005 - Dziś przełomowe badanie ujawnia, że ​​około 60% usług ekosystemowych, które umożliwiają życie na Ziemi - na przykład zaopatrzenie w wodę słodką, zasoby rybne, regulacja wody powietrze i woda, regulacja klimatu regionalnego, zagrożenia naturalne i szkodniki - są zdegradowane lub nadmiernie eksploatowane. Naukowcy ostrzegają, że negatywne skutki tej degradacji prawdopodobnie znacznie się pogorszą w następnych latach 50.

"Żaden postęp poczyniony w walce z ubóstwem i głodem na świecie, poprawa stanu zdrowia populacji czy ochrona środowiska, prawdopodobnie nie potrwa długo, jeśli większość usług świadczonych przez ekosystemy i od których zależy ludzkość, będzie nadal degradować ", ogłasza raport podsumowujący ocenę ekosystemów dla Millennium (MA), który wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów 1300 z krajów 95. W szczególności w badaniu stwierdza się, że trwająca degradacja usług ekosystemowych jest przeszkodą w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju, celów, które światowi liderzy uzgodnili w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 2000.
Chociaż nie dysponujemy jeszcze wszystkimi danymi, eksperci mogą już twierdzić, że obserwowana degradacja 15 z usług ekosystemowych 24 uwzględnionych w badaniu zwiększa prawdopodobieństwo nagłych zmian i może poważnie wpływać na samopoczucie ludzi. Na przykład pojawienie się nowych chorób, nagłe zmiany w jakości wody, stworzenie "martwych stref" wzdłuż linii brzegowej, zniszczenie obszarów połowowych lub zmiana klimatu w skali głównych regionów świata.

Raport podsumowujący podkreśla cztery główne wnioski:• Ludzie zmienili ekosystemy szybciej i całkowicie w ciągu ostatnich 50 lat niż w jakimkolwiek innym momencie w swojej historii. Zrobili to głównie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie żywności, świeżej wody, drewna, błonnika i paliwa. Więcej gruntów przekształcono w rolnictwo od 1945 niż w 18 i XNIXX wieku. Ponad połowa syntetycznych nawozów azotowych - opracowanych w 19 - używanych w rolnictwie od 1913. Zdaniem ekspertów, czego konsekwencją jest znaczne i nieodwracalne straty w znacznej mierze różnorodność życia na Ziemi, gdzie 1985 do 10% z ssaków, ptaków i płazów są obecnie zagrożone wyginięciem.

• Zmiany w ekosystemach, które przyniosły znaczne zyski netto w zakresie dobrobytu człowieka i rozwoju gospodarczego, osiągnęły coraz wyższą cenę pod względem degradacji innych usług. Tylko cztery usługi świadczone przez ekosystemy przyniosły poprawę w ciągu ostatnich lat 50: wzrost produkcji dla upraw, zwierząt gospodarskich i produktów akwakultury oraz zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla dla globalnego regulowania klimatu , Dwie usługi, produkcja zasobów rybnych i zaopatrzenie w świeżą wodę, są dziś na poziomie znacznie niższym niż obecne potrzeby, nie wspominając o przyszłych potrzebach. Eksperci przewidują, że trudności te znacznie zmniejszą korzyści, jakich mogą oczekiwać przyszłe pokolenia.

• Oczekuje się, że degradacja usług ekosystemowych ulegnie znacznemu pogorszeniu w pierwszej połowie stulecia, co stanowi przeszkodę w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju. Każdy z czterech przyszłych scenariuszy zbadanych przez naukowców w badaniu daje postęp do wyeliminowania głodu na świecie, ale postęp będzie zbyt wolny, aby zmniejszyć o połowę liczbę 2015 ludzie, którzy cierpią głód. Eksperci przypominają, druga, że ​​zmiany w ekosystemach, takich jak wylesianie wpływać na liczebność patogenów, które wpływają na ludzi, takich jak malaria i cholera, jak również ryzyko pojawienia się nowych chorób. Na przykład malaria odpowiada za 11% obciążeń zdrowotnych dla Afryki; gdyby ta choroba mogła zostać wykorzeniona 35 lata temu, produkt krajowy brutto kontynentu afrykańskiego byłby dziś o 100 miliarda wyższy.

• Wyzwanie polegające na odwróceniu tendencji degradacji ekosystemów przy jednoczesnym zaspokojeniu rosnącego popytu można zidentyfikować w pewnych scenariuszach, które wiążą się ze znaczącymi zmianami politycznymi i instytucjonalnymi. Są to jednak ważne zmiany, a obecne trendy nie wskazują na to. W raporcie wspomniano o dostępnych opcjach w celu utrzymania lub poprawy niektórych usług świadczonych przez ekosystemy przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków lub zwiększeniu pozytywnego wpływu na inne usługi. Na przykład ochrona naturalnych lasów ratuje dziką przyrodę, zapewniając świeżą wodę i zmniejszając emisję dwutlenku węgla.

"Istotną konkluzją tej oceny jest to, że społeczeństwa ludzkie są w stanie rozluźnić ograniczenia, które stawiają na naturalnych usługach planety, a jednocześnie nadal wykorzystują je do osiągnięcia lepszego standardu życia dla wszystkich" - mówi Rada. w oświadczeniu zatytułowanym "Życie ponad naszymi siłami - naturalne zasoby i ludzkie dobre samopoczucie. "Osiągnięcie tego wymaga jednak radykalnych zmian w sposobie traktowania przyrody na wszystkich etapach procesu decyzyjnego, a także nowych sposobów współpracy między rządami, biznesem i społeczeństwem obywatelskim. Sygnały alarmowe są dostępne dla tych, którzy chcą je zobaczyć. Przyszłość jest w naszych rękach. "

Raport podsumowujący MA stwierdza również, że najbiedniejsi ludzie najbardziej cierpią z powodu zmian w ekosystemach. Regiony borykające się z poważnymi problemami degradacji ekosystemów - Afryka Subsaharyjska, Azja Środkowa, części Ameryki Łacińskiej, części Azji Południowej i Południowo-Wschodniej - są również większe trudności w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych. W Afryce Subsaharyjskiej liczba osób ubogich prawdopodobnie wzrośnie z 315 do 404 milionów przez 2015.
"Tylko poprzez zrozumienie naszego środowiska i jego działania możemy podejmować decyzje, które są nam potrzebne, aby go chronić. Tylko wtedy, gdy cenimy wszystkie nasze cenne zasoby naturalne i ludzkie, możemy mieć nadzieję na zbudowanie zrównoważonej przyszłości ", powiedział Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan w przesłaniu towarzyszącym rozpowszechnianiu raportów. MA. "Millennium Ecosystem Assessment to bezprecedensowy wkład w naszą globalną misję na rzecz rozwoju, zrównoważonego rozwoju i pokoju".

Raport podsumowujący Milenijną Ocenę Ekosystemów jest pierwszym z serii siedmiu sprawozdań podsumowujących i czterech tomów technicznych, które oceniają stan ekosystemów na świecie i ich wpływ na dobrobyt człowieka. Niniejsze sprawozdanie opublikowano wraz z oświadczeniem Rady Zarządzającej MA zatytułowanym "Żyć ponad nasze możliwości - zasoby naturalne i dobrobyt ludzki".

Czteroletnia ocena została opracowana we współpracy z agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzynarodowymi organizacjami naukowymi i agencjami rozwoju, przy wsparciu ze strony sektora prywatnego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Finansowanie zapewniane jest głównie przez Globalny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundację Narodów Zjednoczonych, Fundację David & Lucile Packard oraz Bank Światowy. Sekretariat MS koordynowany jest przez Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP).
IZ jest uznawana przez rządy za mechanizm służący zaspokojeniu niektórych potrzeb w zakresie oceny czterech międzynarodowych traktatów dotyczących środowiska: Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, Konwencji Ramsar w sprawie obszarów wodno-błotnych, Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z pustynnieniem i Konwencja o wędrownych gatunkach. MA jest wspierana przez 22 od największych na świecie organizacji naukowych, w tym Royal Society of the United Kingdom i Third World Academy of Sciences.

Praca MA odbywa się pod kontrolą rady dyrektorów członków 45, wspólnie prowadzonej przez dr. Roberta Watsona, głównego doradcę naukowego Banku Światowego, oraz dr AH Zakri, dyrektora Instytutu Studia magisterskie na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych. Grupa oceniająca, która nadzoruje prace techniczne MA, obejmuje 13 od czołowych światowych badaczy zajmujących się naukami społecznymi i przyrodniczymi. Współprzewodniczą ją dr Angela Cropper z Fundacji Cropper i dr Harold Mooney z Uniwersytetu Stanforda. Dr Walter Reid jest dyrektorem Millennium Ecosystem Assessment.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *